Algemene voorwaarden

Algemeen 

Kindercoachpraktijk eigen eigen weg is opgericht door Annemarieke van Aart, gevestigd aan de Willibrordusweg 15 in Oss en staat ingeschreven bij KvK Den Bosch onder nummer 71477411. Kindercoachpraktijk eigen weg richt zich op het coachen van kinderen tussen 6 en 14 jaar.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met kindercoachpraktijk eigen weg en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Toestemming begeleiding

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders zullen hiervoor het intakeformulier moeten ondertekenen. De opdracht gevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoachpraktijk eigen weg kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid

Kindercoachpraktijkeigen weg is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers. Kindercoachpraktijk eigen weg is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.

Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van kindercoachpraktijk eigen weg is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. Kindercoachpraktijk eigen weg is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van kindercoachpraktijk eigen weg. Voor lichamelijke en psychische klachten van uw kind, raadt Kindercoachpraktijk eigen weg u aan om altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Regels rond een afspraak voor kinderen

Voorafgaand aan de sessie wordt met de ouder/verzorger een tijdstip afgesproken wanneer uw kind weer opgehaald kan worden. De ouder/verzorger dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coachingsessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds- en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van u en/of uw kind, kan de kindercoach school of ander locatie(s) voor observatie bezoeken. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders/verzorgers een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd. Op verzoek van u en/of uw kind kan een schriftelijk verslag eindverslag worden geschreven. Dit verslag wordt door kindercoachpraktijk eigen weg gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan telefonisch (06-28899031) of per e-mail (eigenwegkindercoach@ziggo.nl).

Tarieven

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van te voren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (meer dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouders/verzorgers van het kind verplicht zich om 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar rekening van kindercoachpraktijkeigen weg. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt kindercoachpraktijk eigen weg een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is kindercoachpraktijk eigen weg gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten, € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is kindercoachpraktijk eigen weg genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is kindercoachpraktijk eigen weg gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.